Сергей Кивалов направил запрос премьер-министру по поводу одесских ливневок (документ)

Народный депутат Украины Сергей Кивалов направил запрос премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой организовать финансирование реконструкции одесских ливневок.

«За последние несколько месяцев в результате непогоды Одесса уже дважды оказывалась затопленной. Очевидно, что городские ливневки находятся в неудовлетворительном состоянии. Даже при незначительных осадках большинство улиц города оказываются под водой, разрушаются магистрали, тротуары объекты инфраструктуры, страдает собственность граждан, бытовые отходы смешиваются с дождевой водой и попадают сразу в море. Все это бесспорно катастрофически влияет на экологию города, здоровья горожан и состояние Черного моря», - говорится в документе.

Сергей Кивалов просит правительство изыскать возможности для реконструкции системы ливневого коллектора Среднефонтанской балки (Приморский район).

без выделения финансирования из Государственного бюджета Украины городу грозит техногенная катастрофа. В связи с чем, необходимо уже в этом году предусмотреть финансирование на осуществление работ по реконструкции ливневого коллектора Среднефонтанской балки в Приморском районе.

«Проведение реконструкции существенно улучшит экологическую ситуацию в Одессе и защитит жителей от техногенных аварий и затопления, а также улучшит экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние украинского побережья Черного моря.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», учитывая актуальность поднятых вопросов прошу Вас принять меры и выделить в 2016 году средства из Государственного бюджета Украины на проведение реконструкции ливневого коллектора Среднефонтанской балки (Приморский район)», - пишет Сергей Кивалов.

Уже в ближайшее время станет известно о реакции правительства на официальный запрос нарордного депутата. Очевидно, что тянуть с реконструкцией объекта уже нет возможности.

Далее публикуем полный текст официального запроса Сергея Кивалова:

"ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

 

Щодо виділення коштів, необхідних для

вирішення екологічних проблем в м. Одесі

 

Шановний Володимире Борисовичу!

 

Сьогодні у Одесі, місті – курорті і провідному морському порті України, залишається ряд гострих екологічних проблем, які, неможливо вирішити за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема, за останні декілька місяців в результаті негоди Одеса вже двічі опинялась затопленою. Очевидно, що міські ливнівки знаходяться у незадовільному стані. Варто зауважити, що навіть при незначних опадах більшість вулиць міста опиняються під водою, руйнуються магістралі, тротуари об’єкти інфраструктури, потерпає власність громадян, побутові відходи змішуються з дощовою водою і потрапляють відразу в море. Все це беззаперечно катастрофічно впливає на екологію міста, здоров’я городян та стан Чорного моря.

Для вирішення цієї проблеми потребує невідкладної реконструкції зливовий колектор Середньофонтанської балки (Приморський район).

Відповідно до преамбули Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Статтею 50 цього ж Закону визначено екологічну безпеку як стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей, що гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів. Отже, держава зобов’язана здійснювати весь комплекс заходів із забезпечення екологічної безпеки.

Разом з тим, без виділення фінансування з Державного бюджету України місту загрожує техногенна катастрофа. В зв’язку з чим, необхідно вже в цьому році передбачити фінансування на здійснення робіт з реконструкції зливового колектору Середньофонтанської балки (Приморський район).

Проведення реконструкції суттєво поліпшить екологічну ситуацію в місті Одеса та захистить мешканців від техногенних аварій та затоплення, а також покращить екологічний та санітарно-епідеміологічний стан українського узбережжя Чорного моря.

Враховуючи вищевикладене, керуючись 15 Закону України «Про статус народного депутат України», з огляду на актуальність порушених питань прошу Вас вжити заходів та виділити в 2016 році кошти з Державного бюджету України на проведення реконструкції зливового колектору Середньофонтанської балки (Приморський район).

Про результати розгляду цього депутатського запиту прошу повідомити мене в порядку та в строки встановлені законодавством. 

 

З повагою

 

Народний депутат України, С. Ківалов"                                                             

Назад